Pytje ose Feedback ?

Shkruani apo kontaktoni përmes Telefonit

Të nderuar vizitorë, Në këtë rubrikë është këndi juaj në të cilin mund të shënoni komentet tuaja për çdo gjë të mirë apo vërejtje rreth Projekteve, Puntorit, Websajtit ... dhe punës sonë, mund të bëni pyetje dhe sygjerime si dhe çfarëdo komente tjera që ju mendoni se janë pozitive. Ne do të mundohemi që pyetjeve tuaja t'u japim gjithmonë përgjigje të shpejta dhe komentet tuaja t'i marrim si shtytje për punë edhe më të mirë!

Kontakt në Zvicër


Blerim Salihu
Kryetar
Tel. +41 76 421 56 42

 

Shpresa Rrahmoni-Ida
Sekretare
Tel. +41 76 584 29 84

 


Adresa
Shoqata Pogragja
POGRAGJA  |  Brandrietstrasse 25, CH-8307 Effretikon 
Email: info@pogragja.com

 

Kontakt në Kosovë


Avdil Islami
Kordinator
Tel. +383 44 279 626

Fikret Mustafa
Puntor
Tel. +383 . . .


 

Kontakt

Plotësoni formularin e mëposhtëm.

  Emri / Mbiemri (e domosdoshme)

  Rruga

  Numri Postar / Vendi

  Shteti

  E-Mail

  Tema

  Dërgo çek për pagesëMë KontaktoPyetje dhe InformataFeedback

  Datei - Upload

  Mesazhi Juaj

  captcha