Statuti i Shoqates Pogragja

Emri
Neni 1
 • Me emrin „POGRAGJA" krijohet shoqata sipas kuptimit të nenit 60 ff. të ZGB. Shoqata nuk krijohet me qëllim përfitimi material.
 • Selia e Shoqatës është në Cyrih
 • Pogragja është shoqatë e pavarur në aspektin politik dhe fetar
 • Ajo ka vulën, logon dhe gjirollogarinë
 • Faqja zyrtare e Shoqatës „Pogragja" është Pogragja Vendlindja ime

 

Qëllimi
Neni 2
 • Shoqata „Pogragja" angazhohet për realizimin e projekteve të ndryshme që lidhen me përmisimin e jetës së banorëve të saj, siq janë përkujdesja dhe mirëmbajtja e rrugëve, shesheve, lumenjëve, varrezave si dhe në kultivimin e vlerave shpirtërore që lidhen me Pogragjën dhe personalitetet e saja.
 • Ajo është bashkim vullnetar vlerash e idesh me qëllim thellimin e përkujdesjës ndaj Pogragjës, si dhe krijimin e mundësive më të mira për të gjithë banorët e saj.
 • Shoqata do të bashkëpunoj me Këshillin e Fshatit, dhe eventualisht me këshilla të tjerë që lidhen me interesat e përgjithshme të Pogragjës.
 • Shoqata „Pogragja" përmbush qëllimin e vet përmes detyrimeve të përmbledhura në një program përkatës pune.

 

Financimi
Neni 3
 • Shoqata "Pogragja" financohet nga pagesa e anëtarsisë, anëtarësia vjetore për Zvicër është 100CHF, për EU dhe vendet e tjera 50Euro
 • Shoqata pranon kontribute vullnetare, donacione, sponzorizime etj.

 

Anëtarësia
Neni 4
 • Anëtar të shoqatës mund të bëhen të gjithë pogragjasit kudo ku jetojnë, dhe që pajtohen me parimet themelore të shoqatës
 • Shoqata parashehë edhe anëtar nderi
 • Gjithëkush që mendon se i plotëson kushtet e parapara me status ka të drejtë të kërkoj të pranohet anëtar.
 • Anëtarësia nga shoqata përfundon në rast largimi vullnetar, përjashtimi ose vdekjeje.
 • Largimi vullnetar bëhet përmes kërkesës me shkrim drejtuar kryesisë.
 • Një anëtar mund të përjashtohet vetëm për shkaqe të rëndësishme, sidomos në rast të sjelljes së tij kundër parimeve të shoqatës

 

Organet
Neni 4

Organet e shoqatës:

 • Kuvendi
 • Kryesia
 • Sekretari
 • Revizorët

 

Kuvendi
Neni 5
 • Organi më i lartë i Shoqatës është Kuvendi
 • Kuvendi ka të drejtat dhe detyrimet si më poshtë:
  • Miratimi dhe ndryshimi i Statutit me 2/3 e votave të anëtarëve të pranishëm
  • Zgjedhja e kryesisë, kryetarit, revizorve dhe sekretarit.
  • Shkarkimi i kryesisë - Caktimi i lartësisë së kontributit vjetor
  • Vendimmarrja për buxhetin dhe programin e punës
 • Kuvendi është instancë ankese kundër të gjitha vendimeve të kryesisë.

 

Neni 6
 • Mbledhjet e rregullta të Kuvendit mbahen një herë në vit, më së voni në muajin maj. Ato thirren nga Kryesia.
 • Kërkesat e ndryshme të anëtarve apo grupeve të ndryshme të anëtarësisë mund t’i dorëzohen kryesisë deri në dhjetëditë pas marrjes së ftesave.
 • Rendi i ditës për Kuvendin duhet t’u dërgohet anëtarve më së paku dy javë para mbajtjës së Kuvendit.
 • Lidhur me temat të cilat nuk janë paraqitur në rend dite, nuk mund të merren vendime. Këtu përjashtohen vetëm kërkesat për thirrje të jashtëzakonshme të Kuvendit.
 • Kryesia mund të thërras mbledhje të jashtëzakonshme. Ajo është e detyruar ta bëjë këtë, nëse kërkohet nga më së paku një e treta e anëtarëve.

 

Neni 7
 • Secili anëtar ka një votë. Përfaqësimi i votave nuk lejohet.

 

Neni 8
 • Perderisa nuk përcaktohet ndryshe në status, Kuvendi merr vendimet e veta me shumicë votash, në rast numri të njejtë të votave vendimi merret në bazë të votës së kryetarit.
 • Për shuarjen e shoqatës si dhe për ndryshimet në status nevoiten më shumë se dy të tretat e votave të dhëna.
 • Votimet bëhen të hapura, ndërsa që zgjedhja e kryesisë, kryetarit dhe sekretarit bëhet me vota të fshehta. Të gjitha votimet tjera janë të hapura, përveçse nëse kërkohet votim i fshehët nga më shumë se një e treta e anëtarve.

 

Kryesia
Neni 9
 • Kryesia përbëhet me së paku nga shtatë anëtarë.

 

Neni 10
 • Kryesia zgjidhet me mandat prej tre vjetësh
 • Kryetari zgjidhet nga kuvendi, ndërsa kryesia konstituohet vetë.
 • Një anëtar mund t’i përkasë kryesisë më së gjati dy perioda të një pasnjëshme zgjedhore, kjo vlen edhe për Kryetarin.
 • Kryesia e kryen këto detyra:◦Zbaton vendimet dhe propozimet e kuvendit
  • Përgadit statusin dhe aktet e tjera të cilat i maraton kuvendi
  • Kujdeset për realizimin dhe zbatimin e statusit dhe akteve të tjera
  • Formon këshilla dhe komisione të caktuara për projekte të caktuara
  • Kujdeset për ecurin finansiare në shoqatës

 

Neni 11
 • Kryesia vendos me shumicë votash

 

Neni 12
 • Kryetari ka këto detyra:◦Zbaton vendimet dhe propozimet e kryesisë
  • Thërret mbledhjet e kryesisë
  • Raporton për punën e kryesisë dhe të kuvendit
  • Kordinon punët e grupeve të ndryshme punese për projekte të caktuara.

 

Neni 13
 • Në mungesë të kryetarit punen e tij e kryen sekretari Sekretari

 

Neni 14
 • Sekretari zgjidhet nga kryesia me mandat pesë vjeqar.
 • Ai është përgjegjës për të gjitha punët administrative të shoqatës
 • Kujdeset për të gjitha procesverbalet dhe aktet e tjera
 • Evidenton të hyrat finansiare si dhe shpenzimet për këtë në Kuvend paraqitet me raportin vjetor.
 • Evidenton të gjithë anëtarët, regjistron anëtarët e rinjë etj.

 

Revizorët
Neni 15
 • Kuvendi zgjedh dy revizorë
 • Ata kanë të drejtë që të kontrollojnë dokumentacionin finansiar të shoqatës dhe të raportojnë në Kuvend
 • Revizorët zgjidhen për periudh tri vjeqare
 • Të njejtit nuk mund të zgjidhen më shumë se dy mandate radhazi.

 

Neni 16

Statusi i Shoqatës "Pogragja" hynë në fuqi me miratimin e tij nga Kuvendi

 

Këshilli inicues

Abdyl Mustafa, Agron Aliu, Bujar Salihu

Wil, 01.09.2012